Stone Mountain, Georgia
Ann Montgomery Sears
Sarah Montgomery Cash
Shirley Ann Montgomery
Stone Mountain 1
Stone Mountain 2
Stone Mountain 3
StoneMtnGroup